NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Klicka här för boklistan på DANSKA/Bogliste på DANSK

 

Som framgår finns många av böckerna ännu bara på danska, ambitionen är att successivt ge ut samtliga titlar på i första hand engelska och svenska. Vill nämna att vi har många svenska och norska läsare som tycker att det går bra att läsa danska - så vi uppmuntrar till ett försök i de fall översättning saknas!

 

Läs mer »

Att Möta Döden med Tillit och Hopp -
Forskning i Medvetandets Gränsland

Peter och Elizabeth Fenwick

Mycket inom nyare forskning tyder på att livet inte slutar med "döden". Boken belyser studier som tydligt indikerar att vårt medvetande kan fungera oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Peter Fenwick, neuropsykiater, internationellt välkänd forskare inom neurovetenskap och nära-döden-relaterade tillstånd ger en värdefull guide i möten med döden .

 

Läs mer »

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt - GrundEnergiTeorin GET

Leif Pettersson

En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för "Teorin om Allt" och ger svar på många av fysikens olösta gåtor - möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, "Grundenergierna" i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m.

 

Läs mer »

Mystik och Videnskab - En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

Alex Riel

Boken ger en bred orientering och introduktion till både det senaste inom Naturvetenskap och till det Kosmiska Paradigmet, och bygger avseende sistnämnda väsentligen på Martinus Kosmologi och Per Bruus-Jensens arbete som presenterar fundamenten i den Nya Världsbilden och Verklighetsförståelsen. Många vetenskapsmän talar om "the meeting between Science and Spirituality", ett möte som illustreras här.

 

Läs mer »

Projekt LIV - Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

Per Bruus-Jensen

Naturvetenskapens teorier om att livet spontant uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till intuitionsbegåvningen och mystikern Martinus analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande.

 

Läs mer »

En rejse gennem Mayas Slør - Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

Per Bruus-Jensen

Från en materialistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet påvisas som levande, oändligt och evigt. En spännande resa genom det fysiska materiella till det i allt bakomliggande och närvarande immateriella, resan illustrerar också ett fascinerande möte mellan "Science and Spirituality". Vi möter en större verklighet - ett Nytt Kosmiskt Paradigm.

 

Läs mer »

I Begyndelsen var Tomheden

Per Bruus-Jensen

Förklarar hur vår fysiska värld är uppbyggd med dess bakomliggande immateriella struktur, samt vår upplevelse av Livet och Verkligheten. En helt Ny Verklighetsförståelse som bl.a. kompletterar partikel- och astrofysiken, kastar nytt ljus över evolutionen och ger svar på de fundamentala existentiella frågorna. Livet och hela världsalltet påvisas som något evigt och oändligt . Ett Kosmiskt Paradigmskifte.

Läs mer »

Kosmisk Kemi - Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

Per Bruus-Jensen

Förmedlar en helt Ny Verklighetsförståelse med fokus på de subtila Vakuumenergier eller "Grundenergier" som allt är uppbyggt av - från den massivaste fysiska materia till det mest subtila inkl. vårt medvetandeliv (tankar, känslor etc.). E=mc² utvecklas till X2=mc². Energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt. Belyser också människans odödlighet och utveckling ...

Läs mer »

SOL och MÅNE - Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

Per Bruus-Jensen

Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus, visar deras arbete och kontakt i vardagen. Boken utgör en fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi kallar "döden" just innebär att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Innehåller många uinika bilder.
Finns även på danska! »

Läs mer »

Det Kosmiske Gudsbegreb

Per Bruus-Jensen

Förmedlar i essäform en ny och sammanhängande syn på Gudsbegreppet som är överensstämmande med det vetande om världen som vi besitter idag. "Gud"i form av ett alltomfattande kosmiskt väsen som genomsyrar hela världsalltet. Ett möte med det gudomliga och eviga inom oss och i hela det oändliga universum ... Talar till både naturvetenskapen, religionerna och den enskilda människan i vardagen.

Läs mer »

Mennesket og Den Seksuelle Revolution- om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

Per Bruus-Jensen

Människan befinner sig just nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexualitet och mentalitet, vilket samtidigt innebär en utveckling från egoism till altruism. Boken belyser hur detta går till, hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv - d.v.s. evolutionsprocessen från djur till "färdig människa". Hjälper oss att förstå både vår sexualitet och oss själva på djupet.

Läs mer »

Mennesket og den skjulte GUD

Per Bruus-Jensen

Presenterar en fördjupad bild av Gudsbegreppet i det Kosmiska Paradigmet. Vi möter det alltomfattande och i allt närvarande Gudomliga och får en översiktlig redogörelse för den eviga kosmiska världsordningen - illustrerande livet, tillvaron, evolutionen, odödlighet, m.m. - inkl. en rationell redogörelse och utveckling av religionernas gudsbegrepp, besvarande de fundamentala existentiella frågorna.

Läs mer »

Eksistens og Udødelighed (band I-II)- om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

Per Bruus-Jensen

En djupgående och koncentrerad presentation av kunskapsteorin i den Kosmiska Världsbilden - en helt Ny Verklighetsförståelse med ett evigt, oändligt och levande världsallt, där evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Kompletterar och möter naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Belyser vår egen och allt levandes Existens och Odödlighet.

Läs mer »

»X« - en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (band 1 av 4)

Per Bruus-Jensen
Band 1-4, X-verket beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden - En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande och medvetet Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Allt får en djupare mening - vi möter en Större Verklighet. BAND 1 av 4.

Läs mer »

»X« - en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (band 2 av 4)

Per Bruus-Jensen
Band 1-4, X-verket beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden - En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande och medvetet Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Allt får en djupare mening - vi möter en Större Verklighet. BAND 2 av 4.

Läs mer »

»X« - en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (band 3 av 4)

Per Bruus-Jensen

Band 1-4, X-verket beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden - En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande och medvetet Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Allt får en djupare mening - vi möter en Större Verklighet. BAND 3 av 4.

Läs mer »

»X« - en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (band 4 av 4)

Per Bruus-Jensen

Band 1-4, X-verket beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden - En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande och medvetet Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Allt får en djupare mening - vi möter en Större Verklighet. BAND 4 av 4.

Läs mer »

X-Reference

Eskild Kjær-Madsen i samråd med Per Bruus-Jensen

Tilbud! Klik her for gratis at downloade din egen personlige kopi af X-Reference - en komplet, 58-sider indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til alle fire X-bøger. Referencematerialet er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samråd med Per Bruus-Jensen.

Läs mer »

MARTINUS KOSMOLOGI - en kort præsentation

Per Bruus-Jensen

Kort och lättläst om den store danske intuitionsbegåvningen och mystikern Martinus, och huvuddragen i hans Kosmiska Världsbild. Förmedlar en helt ny verklighetsförståelse, kompletterar och möter naturvetenskapen, och ger logiska svar på många av tillvarons olösta gåtor. Vår existens och odödlighet belyses, världsalltet påvisas som evigt och oändligt. Ett levande Kosmos - vi möter en Större Verklighet ...

Läs mer »

LIVET och det slutna rummet

Per Bruus-Jensen

Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsbegåvningen och mystikern Martinus analyser av begreppet Liv. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande - Gud. Belyser också vår existens och odödlighet. Finns även på danska! »

Läs mer »

Människan och Livsmysteriet - Introduktion till en Kosmisk Livssyn

Per Bruus-Jensen

Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en ny verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande - introduktion till ett Kosmiskt Paradigm.. Finns även på danska! »

Läs mer »

Projekt LIV - om utvecklingen

Per Bruus-Jensen

Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsbegåvningen och mystikern Martinus analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Belyser också vår existens och odödlighet.

Läs mer »

Slangens død - et fremtidssyn i tre billeder

Per Bruus-Jensen

En Ny Världsbild! I vår tid präglad av otaliga globala kriser, ger denna bok verkligt framtidshopp. Beskriver här med utgångspunkt i religion och myt hur det "onda" kulminerar och att mänskligheten är vid en avgörande vändpunkt. Vi tar nu de första stegen på vägen till ett helt Homokratiskt Samhälle där vi allt mer värnar om sant mänskliga världen. En högaktuell och inspirerande framtidsvision!