NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Den Kosmiska Världsbilden

– Verkligheten  Medvetandet  Evolutionen –

Existensen  Livet  Döden  Energi  Materia  Nonlocality  Nonduality ...

"X" – Strukturen för Liv och Odödlighet – Hur vi överlever döden …

 

X-Projektet presenterar X-Strukturen

X-Strukturen, signalementet för och analysen av allt Liv enligt Martinus Kosmologi

The X-Structure; the Basic Nature of Life and Existence

– Ontology of Consciousness and Reality –

X-Project Advanced Institute of Ontological Principles and New Science


Vi samarbetar internationellt med forskare inom olika områden. På grund av rådande känsliga läge inom universitets- och forskarvärlden skyddar vi självfallet deras identitet om så önskas. Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners.

 


Koncentrat ur

DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN

Ett Nytt Kosmiskt Paradigm - En helt Ny Verklighetsförståelse - kan av naturliga skäl inte sammanfattas kort i några få meningar. Nedan följer just ett axplock i koncentrat. Vi betonar dock att detta är en oerhört summarisk illustration av några av den Kosmiska Världsbildens bärande fundament och huvudpunkter med dess logiska och konsistenta analyser och beskrivningar avseende bl.a:

 

1. Vår Evighetsnatur; bl.a. hur vi Överlever "Döden". Mycket kortfattat uttryckt möjliggörs detta genom att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/struktur. Vi får en redogörelse för hur denna parafysiska kropp är uppbyggd och fungerar. Exempelvis beskrivs de s.k. talangkärnorna, vilka bl.a. möjliggör att vi tar med oss egenskaper, förmågor och färdigheter från liv till liv, (vilket utgör en absolut förutsättning för vår utveckling). Här kan poängteras att nämnda talangkärnor i hög grad är relevanta inom området epigenetik, då dessa utövar direkt inflytande på DNA-spiralens gener. Vidare belyses också hur livet fortsätter i en parafysisk tillvaro/existenssfär efter den fysiska döden och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation. "Döden är Livets största överraskning" - Martinus

 

2. Vad Medvetande är och hur Livsupplevelse går till. Belyser bl.a. de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, minnas, tänka, känna etc. -- ja, för hela vårt medvetandeliv. Nämnda parafysiska strukturer utgör ett organiskt system som existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och har en helt avgörande betydelse för individens odödlighet och eviga evolutionsprocess.

 

3. Vad vårt "Jag" och vår "Själ" är, och hur den överordnade "motorn" och drivkraften bakom människans hela mentala aktivitet är beskaffad och fungerar, och därmed presenteras också en grundläggande förklaringsmodell för den mänskliga psykologin som helhet.

 

4. Hur vi kan påverka vårt Liv, vår Framtid, vårt "Öde". Belyser den s.k. fria viljan och dess samspel med tillvarons lagbundenhet (principer och naturlagar). Vi får förståelse för och insikt om de verkliga sammanhangen mellan orsak och verkan, handlingar och konsekvenser.

 

5. Hur vi utvecklas genom en Spiralformad Evolution. Livet påvisas som evigt och formar sig för allt levande som en rytmisk kropps- och medvetandeevolution i form av ett expanderande spiralkretslopp som successivt leder utvecklingen mot allt högre livsformer. Beskriver de sex kosmiska tillvaroplanen/ dimensionerna som allt levande på ständigt nya sätt "vandrar" igenom i nämnda eviga utvecklingsprocess. Det hela handlar i grunden om en medvetandeevolution.

 

6. Hur vi alla är Odödliga Livsenheter i en Alltomfattande Enhet, en Livshelhet; ett evigt, oändligt Multiversum, ett alltomfattande, levande och medvetet Kosmos ... "Nonduality", vi är "alla en" (allt fler människor har spontana "kosmiska glimtar" och s.k. enhetsupplevelser), komplementariteten helhet - dualititet (wholeness/oneness - duality/separation) och strukturen för "sammanlänkning/sammankoppling" ("the Structure of Entanglement") beskrivs och förklaras.

 

7. X-Strukturen; den Grundläggande Strukturen för Verkligheten, Livet och Medvetandet.
Den grundläggande initiala verkligheten - både objektivt och subjektivt - är i sin basala natur Något immateriellt där tomhet och stillhet råder. X-strukturen utgör själva urgrunden för Verkligheten, Livet och Medvetandet - Ja, för allt som existerar. Denna fundamentala s.k. X-struktur är i princip den samma för allt liv på alla nivåer inklusive det oändliga Kosmos - och aktiverar och transformerar tomheten och stillheten till energi, kraft, rörelse, materia och livsupplevelse/medvetande.
Existensens urdomän "X0" är en alltomfattande omanifesterad virtuell värld av tomhet och absolut stillhet; en värld som i virtuell form rymmer en oändlig potential av skaparmöjligheter, och aktiverar konstant en odelbar, integrerad triplementär (3-enig) funktionsprincip "X" representerad av de tre funktionsaspekterna (de tre olika operationella rollerna):

X1 - det skapande och upplevande Något (subjektet/"Jaget") - tomhet, stillhet
X2
- detta Någots skapar- och upplevelseförmåga - energi
X3
- det skapade och upplevda, d.v.s. resultatet av interaktionen mellan subjektet (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerat av den materiella illusionen som objektiv verklighet å ena sidan, samt av upplevelsen av densamma som subjektiv verklighet å andra sidan - energiomsättning, rörelse


X-Strukturen påvisar också de 7 extremt subtila kvalitativa "grundenergierna" (elementarenergier) med sina specifika egenskaper. Allt i tillvaron är uppbyggt av nämnda grundenergier - från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. En av grundenergierna, den primära elementarenergin ("moderenergin") innehar och verkar via en rad så kallade kosmiska skaparprinciper, även benämnda morfogenetiska effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt konstatera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. Skapelse (X3) innebär omsättning av energi och tar sig uttryck i form av rörelse, nämligen de 5 universella rörelsearterna: 1. Stamrörelsen (den primära rörelsen, innebär en positionell rörelse "från A till B") och de fyra "avläggarrörelserna" (härledda från stamrörelsen), vilka vi benämner: 2. Rum, 3. Tid, 4. Transformation/förändring/förvandling, 5. Materia. Rörelse är livets främsta kännetecken - rörelse är det ultimata uttrycket för liv. Observera att alla rörelser i Kosmos neutraliserar varandra, vilket bekräftar den alltomfattande X0-naturen (tomhet och stillhet).

För mer information om X-Strukturen:
X-Strukturen - Abstrakt
(ultrakort)
Ontologi - X-Strukturen; Grundstrukturen för Livet och Verkligheten

 

8. Vad Materia och Energi är. Genom fysiken vet vi att de s.k. partiklarna utgör en försvinnande liten del av materien och att ett till synes "tomrum" breder ut sig och detta tomrum utgör hela 99,999...9%. Fysikerna benämner det "nollpunktsfältet"(vakuumfältet) och har kommit fram till att det faktiskt inte är tomt, utan tvärtom innehåller otroliga mängder av oerhört subtil energi, s.k. vakuumenergi - men, man vet inte vad nämnda energi är. Den Kosmiska Världsbilden presenterar dessa energier som de sju grundenergierna (se punkt 7 ovan) var och en med sina specifika egenskaper, kvalitéer - vilket är ett helt nytt koncept! Dessa subtila, kvalitativa grundenergier har även olika styrkor, relativ genomslagskraft och effekter, och de bygger upp Allt i Livet och Tillvaron från den massivaste fysiska materia till det mest subtila som existerar, vårt eget medvetandeliv inkluderat (tankar, känslor, minnen m.m.). (Grundenergierna beskrivs detaljerat i den Kosmiska Världsbilden inom området Kosmisk Kemi.)
Vidare beskrivs hur partiklar och materia skapas ur nollpunktsfältet av grundenergierna och att partiklar faktiskt är identiska med dessa energier om än i kondenserad form. Med andra ord: partiklar är förtätad energi. Einsteins berömda formel E = mc2 utvecklas till X2 = mc2 och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt.

 

9."Teorin om Allt" och GrundEnergiTeorin - GET
Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka respektive svaga kärnkraften till det de benämner "Teorin om Allt", men hittills utan framgång. NCP presenterar (2012) Leif Petterssons banbrytande och mycket spännande material som påvisar en helt ny modell, GrundEnergiTeorin - GET som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss "Teorin om Allt". Dessutom framläggs hypoteser som kan förklara de bakomliggande mekanismerna för Einsteins allmänna och speciella relativitetsteorier, kvantfysiken med dess hypotetiska gravitoner, Higgspartiklar m.m., samt för den gåtfulla mörka materien och den mörka energin. Logiska och sammanhängande lösningar ges på många av fysikens olösta gåtor, inklusive mycket av det man arbetar med i mänsklighetens hittills största forskningsprojekt, partikelacceleratorn i CERN ...
Information om den svenska boken
Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt - GrundEnergiTeorin, GET (The Fundamental Energy Theory - FET) (Sv, Eng), utgivning 23 april 2012. Information om den engelska boken.

En liten fördjupning av punkt 8 och 9.

 

För ytterligare information hänvisas bl.a. till följande sidor: "En Ny Verklighetsförståelse", "Presentation av New Cosmic Paradigm", "Den Kosmiska Världsbilden Martinus Kosmologi - Introduktion", "Outloock" - Science of Consciousness & Reality och denna website's övriga sidor inkl. "Bokpresentationer" då bokpresentationerna illustrerar mycket av huvuddragen i den Kosmiska Världsbilden.