NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Det Kosmiske Verdensbillede

– Virkeligheden  Bevidstheden  Evolutionen –

Ekistensen  Livet  Døden  Energi  Materie  Nonlokalitet  Nondualitet ...

"X" – Strukturen for Liv og Udødelighed – Hvordan vi overlever døden …

 

X-Projektet presenterer X-Strukturen

X-Strukturen, signalementet - og analysen - af alt Liv ifølge Martinus Kosmologi

The X-Structure; the Basic Nature of Life and Existence

– Ontology of Consciousness and Reality –

X-Project Advanced Institute of Ontological Principles and New Science


Vi samarbejder internationalt med forskere i forskellige områder. På grund af nuværende, følsomme situation i universitets- og forskningsverdenen beskytter vi selvfølgelig deres identitet, hvis det ønskes.

Vi byder Velkommen til nye medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

 

Koncentreret udrag af

DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE

Et Nyt Kosmisk Paradigme — Et helt Nyt Virkelighedskoncept — kan af naturlige grunde selvsagt ikke sammenfattes kort i nogle få sætninger, og det betones at nedenstående må ses som en uhørt summarisk redegørelse for nogle af det Kosmiske Verdensbilledes særligt bærende emner, holde- og hovedpunkter. Herunder følgende:

 

1. Vor Evighedsnatur; bl.a. hvordan vi Overlever "Døden". Meget kortfattet udtrykt muliggøres dette ved at vi foruden vor timelige, fysiske krop også råder over en udødelig parafysisk struktur eller organisme. Vi får en redegørelse for hvorledes denne parafysiske organisme er opbygget og fungerer. Eksempelvis beskrives de såkaldte talentkerner, der bl.a. muliggør at vi tager vore erhvervede egenskaber, evner og færdigheder med os fra liv til liv (hvilket udgør en absolut forudsætning for vor udvikling). Her kan det oplyses, at de omtalte talentkerner også i høj grad er relevante inden for området epigenetik, idet de direkte påvirker DNA-spiralens gener. Endvidere belyses det, hvorledes livet efter den fysiske død fortsætter og udfolder sig i en parafysiske eksistenssfære og hændelsesforløbet frem til en ny fysisk inkarnation medregnet.

"Døden er Livets største overraskelse" - Martinus

 

2. Hvad Bevidsthed er samt hvorledes Livsoplevelse foregår. Belyser bl.a. de processer og parafysiske strukturer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed udgør grundlaget for vor evne til at opleve, huske, tænke, føle etc. — ja, for hele vort bevidsthedsliv. Nævnte parafysiske strukturer kan som organiske faktorer betragtet arbejde uafhængigt af den fysiske organisme og bidrager herved til at sikre reinkarnationsprocessen og individets personlige evolutionsforløb på længere sigt.

 

3. Hvad vort "Jeg" og vor "Sjæl" er, samt hvordan den overordnede "motor" med den tilhørende drivkraft bag hele menneskets mentale aktivitet er beskaffen og fungerer; presenterer herved også en grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi som helhed.

 

4. Hvordan vi kan påvirke vår Fremtid og vor "Skæbne". Belyser den såkaldte frie viljes samspil med tilværelsens lovbundethed (naturlove og principper). Vi opnår grundlæggende indsigt i sammenhængen mellem årsag og virkning, initiativer og konsekvenser.

 

5. Hvordan vi udvikles gennem en Spiralformet Evolution. Livet påvises som evigt for den enkelte og former sig for alle levende væsener som en rytmisk krops- og bevidsthedsevolution mod stadig højere former for livsudfoldelse. Beskriver spiralkredsløbets seks tilværelsesplaner/dimensioner, som alt levende på stadigt nye måder igen og igen gennemvandrer i forbindelse med den personlige evolution.

 

6. Hvorledes vi alle er Udødelige Livsenheder i en Altomfattende Enhed, en Livshelhed; et evigt og uendeligt Multivers, et altomfattende, levende og bevidst Kosmos ... "Nonduality", vi er "alle en" (flere og flere mennesker har spontane "kosmiske glimt" og såkaldte enhedsopplevelser), komplementariteten helhed/enhed - dualitet/separation og "the Structure of Entanglement" er beskrevet og forklaret.

 

7. X-Strukturen: den Grundlæggende Struktur for Virkeligheden, Livet og Bevidstheden.
Den grundlæggende, initiale virkelighed - både objektivt og subjektivt - er i sin basale natur Noget immaterielt, en verden af tomhed og stillhed. X-strukturen udgør selve urgrunden for Virkeligheden, Livet og Bevidstheden - ja, for alt, som eksisterer. Denne fundamentale såkaldte X-struktur er i princippet den samme for alt liv på alle niveauer, herunder det uendelige Kosmos - og aktiverer og transformerer tomheden og stilheden til energi, kraft, bevægelse, materie og livsoplevelse/bevidsthed.
Eksistenens urdomæne "X0" er en altomfattende, umanifesteret, virtuel verden af tomhed og absolut stilhed; en verden, der i virtuel form rummer et uendeligt potentiale af skabende muligheder og aktiverer konstant et udeleligt, integreret triplementært (tre-enigt) funktionsprincip "X", der omfatter tre funktionsaspekterne (de tre forskellige operationelle roller):
X1 - det skabende og oplevende Noget (subjektet/Jeget) - tomhed, stilhed
X2 - dette Nogets skabe- og oplevelsesevne - energi
X3
- det skabte og livsoplevelsen, dvs. X3 = resultatet af interationen mellem subjektet (X1) og dets skabe-/oplevelsesevne (X2) repræsenteret ved den materielle illusion som objektiv virkelighed på den ene side, og oplevelsen af den samme som subjektiv virkelighed på den anden side - energiomsætning, bevægelse


X-Strukturen fremviser også de syv ekstremt subtile, kvalitative "grundenergier" (elementarenergier) med deres specifikke egenskaber. Alt i tilværelsen består af nævnte grundenergier - fra de mest subtile, såsom vort bevidsthedsliv, tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, etc. En af grundenergierne, den primære elementarenergi ("moderenergien"), rummer og virker via en række såkaldte "kosmiske skabeprincipper" eller morfogenetiske effektkonstanter med hver deres særlige egenskaber; dvs. udgør formgivende og strukturerende kræfter, som opretholder og organiserer livet og virkeligheden. Vi kan empirisk konstatere virkningerne af disse morfogenetiske effektkonstanter, blandt andet i form af det, vi kalder naturlovene og naturkonstanter med deres yderst delikate præcision og nøjagtighed, osv. Skabelse (X3) involverer energiomsætning og manifesterer sig i praksis som bevægelse, nemlig via de fem universelle bevægelsesarter: 1. Stambevæglsen (den primære bevæglse, positionell bevægelse "fra A til B") samt de fire "aflæggerbevægelser" (afledte af stambevæglsen), hvilke vi kalder: 2. Rum, 3. Tid, 4. Transformation/ Forandring/Forvandling, 5. Materie. Livets fornemste kendetegn er netop bevægelse - bevægelse er det ultimative udtryk for liv. Bemærk, at alle bevægelser i Kosmos neutraliserer hverandre, hvilket bekræfter den altomfattende X0-natur (tomhed og stilhed).

Mere information om X-Strukturen:

X-Strukturen - Abstrakt (meget kort)

Ontologi - X-Strukturen; Grundstrukturen for Livet og Virkeligheden8. Hvad Materie og Energi er. Fra fysikken ved vi, at de s.k. partikler udgør en meget lille del af materien og at et tilsyneladende "tomrum" her er dominerende. Dette tomrum udgør hele 99,999...9%. Fysikerne omtaler det som "nullpunktfeltet" og har indset, at det faktisk ikke er tomt, men tværtimod rummer utrolige koncentrationer af yderst subtil energi — s.k. vakuumenergi, (der fysisk set har virtuel status, idet den unddrager sig fysisk registrering og derfor mht. sine egenskaber mere eller mindre er ukendt). Det Kosmiske Verdensbillede beskriver de nævnte subtile energier som de syv grundenergier (se stk 7 ovenfor), alle med hver sine specifikke kvaliteter og egenskaber — hvilket er et helt nyt koncept! Disse kvaliative grundenergier har også indbyrdes forskellige styrker og gennemslagskrafter, og udgør "materiale" for alt i tilværelsen — Alt er opbygget af grundenergier, fra den mest massive, fysiske materie til det mest subtile, som eksisterer; inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser, erindringer etc.). Grundenergierne er beskrevet detaljeret i det Kosmiske Verdensbillede inden for området Kosmisk Kemi.
Videre beskrives også hvordan partikler og materie skabes af grundenergierne i nullpunktsfeltet, samt at de pågældende partikler faktisk er identiske med disse energier, om end i kondenseret form. Med andre ord: partikler er kondenseret/fortættet energi. Einsteins berømte formel E = mc² udvikles til X2 = mc², og energibegrebet tydeliggøres som noget i grunden immaterielt.

 

9. "Teorien om Alt" og GrundEnergiTeorien - GET
Fysikerne har som bekendt længe arbejdet intensivt på at forene de fire naturkræfter (gravitationen, elektromagnetismen, den stærke og den svage kærnekraft) i det de benævner "Teorien om Alt", men hidtil uden held. NCP presenterer (2012) Leif Petterssons banebrydende og særdeles tankevækkende materiale, der bl.a. viser en ny model, GrundEnergiTeorien - GET som de facto forener de omtalte fire fundamentale naturkræfter — dvs. fremlægger en modsigelsesfri og derfor såre tilforladelig "Teorien om Alt". Desuden fremlægges hypoteser, som forklarer de bagvedliggende mekanismer for Einsteins almene og specielle relativitetsteorier, kvantefysikken med dens hypotetiske gravitoner, Higgspartikler med mere, samt den gådfulde mørke materie og den mørke energi. Logiske og sammenhængende løsninger gives på mange af fysikkens uløste gåder, inklusive meget af det, man arbejder med i menneskehedens hidtil største forskningsprojekt via partikelacceleratoren i CERN ...
Mere information om den svenske bog
Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt - GrundEnergiTeorin, GET (The Fundamental Energy Theory - FET) (Sv, Eng), udgivelse 23 april 2012. — Mere information om den engelske bog

En lille fordybning til stk 8-9

 

Mht. yderligere information henvises der til En Ny Virkelighedsforståelse, Præsentation af New Cosmic Paradigm, Det Kosmiske Verdensbillede Martinus Kosmologi- Introduktioni, "Outlook" - Science of Consciousness & Reality og denne website's øvrige sider inkl. "Bogpræsentationer" då bogpræsentationerne illustrerer mange af det Kosmiske Verdensbilledes hovedpunkter.