NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

»X« – en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (band 4 av 4)

 X 4

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 469 Band: Häftad Utgivningsår: 1989 ISBN: 978-87-88652-10-9Språk: Danska

Tipsa en vän


335,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Band 1-4, X-verketbeskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden - En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande och medvetet Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Allt får en djupare mening - vi möter en Större Verklighet. BAND 4.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. X-verkets fyra delar (ca 450 sidor vardera) utgör en helhet och ger en systematisk och djupgående presentation av det kosmiska paradigmet (bör därför läsas från del 1-4). Böckerna beskriver det i allt bakomliggande och närvarande immateriella och de eviga, fundamentala principer och strukturer som utgör förutsättning och grundval för det vi benämner "Livet och Verkligheten", inkl. vår egen och alltings existens. Kastar helt nytt ljus över evolutionen och hela tillvaron. Livet påvisas som evigt och formar sig för alla levande väsen som en rytmisk medvetandeevolution i form av ett "spiralkretslopp" som successiv leder utveckling mot allt högre livsformer. X-verket är utarbetat i samarbete med Martinus personligen. Genom sin systematiska utformning är X-verket utmärkt både för självstudium och i undervisningssammanhang.

Band 4 tar bl.a. upp polprincipen, ytterligare en av de kosmiska skaparprinciperna, här belyses människans sexuella evolution från "enpolighet" till "dubbelpolighet" – den s.k. polförvandlingen – som bl.a. innebär en organisk baserad utveckling från egoism till alltruism. (Nämnda polförvandling kommer bl.a. till uttryck som en ökad genusmedvetenhet och jämställdhetssträvan i dagens samhälle.) "Sexualiteten" får en helt ny och långt större innebörd. Vidare belyses etik och moral ur kosmiskt perspektiv, vilket ger värdefull vägledning i otaliga livsfrågor. Det kosmiska Gudsbegreppet förklaras. Vi möter det Gudomliga – en alltomfattande Gudom som vi alla är delar av. Och det viktigaste; trots att livet i vissa zoner innefattar mycket lidande och mörker, påvisar X-verket att det eviga världsalltets grundton utgör en integrerad harmoni av intelligens, visdom och kärlek … Se även separata presentationer av band 1, 2 och 3.


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Index X-verketTilbud! Klik her for gratis at downloade din egen personlige kopi af
X-Reference
- en komplet, 58-sider indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til alle fire X-bøger. Referencematerialet er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samråd med Per Bruus-Jensen.


X - En komplet indføring i Martinus kosmologi

Forfatterens hovedværk, der blev udviklet i nært samarbejde med Martinus, som nåede at kontrollere og godkende størstedelen af indholdet inden sin død i 1981.

Der er lagt vægt på en systematisk og pædagogisk fremstilling af hele kosmologiens store emnekreds, og den benyttede vi-form minder til stadighed om Martinus som indirekte medforfatter til værket.

Den ideelle grundbog til selvstudium og studiekredsvirksomhed.

"X" er opdelt i fire bind med ca. 450 sider pr. bind, illustreret


Indholdsfortegnelse til "X", bind 1-4

Emner – bind 1
(1. afsnit: Det levende væsen) Det levende væsens evighedsnatur • Det levende væsens grundanalyse • Det levende væsen og virkningsprincippets generalkategorier • Det skabte og tilværelsens fem universelle bevægelsesarter • Det skabte og verdensaltets kosmiske grundenergier • Det levende væsens bevidsthed • Grundenergierne og bevidsthedens apparat.

Emner – bind 2
(2. afsnit: Livets mekanismer) Kontrastprincippet • Perspektivprincippet • Kredsløbsprincippet • Reinkarnationsprincippet • Det levende væsen og døden • Det levende væsens selvopholdelsesdrift • Det levende væsens vilje • Det levende væsens skæbnedannelse • Det levende væsen og bønnens korrespondanceform.

Emner – bind 3
(3. afsnit: Livets kosmiske grundplan) Stof- og livsenhedsprincippet • Verdensaltets tre kosmiske sanseområder • De kosmiske organismeprincipper og deres organisation • Sult- og mættelsesprincippet • Evolution, udvikling og indvikling • Spiralkredsløbet og grundenergiernes evige organisation • Verdensaltets kosmiske tilværelsesplaner • Egoisme – altruisme • Forældre- og verdensgenløsningsprincippet.
(4. afsnit: Åndsforskning og materieforskning) Den ydre og den indre verden ¤ Sansningen fra oven og fra neden • På langs og på tværs af materien.

Emner – bind 4
(5. afsnit: Seksualisme) Polprincippet og den højeste ild • Det levende væsens psyko-sympatiske anlæg • Den intellektuelle og den emotionelle seksualisme • Det seksuelle dobbeltkredsløb • Det jordiske menneskes seksuelle forvandling • Ensomhed - tosomhed – flersomhed.
(6. afsnit: Den kosmiske livsanskuelse) Den mørke og den lyse verdensmoral • Fra den lyse til den mørke verdensmoral • Fra den mørke til den lyse verdensmoral • Vendepunktet – den mørke verdensmorals undergang • Vårbrud – menneskeheden og den homokratiske epokes indledning • En ny Himmel og Jord – træk af den homokratiske moralkodeks • Den homokratiske epokes tidshorisont.
(7. afsnit: Verdensaltets guddom) Guddommen og verdensaltets grundanalyse • Guddommen og livets oplevelse • Guddommens bevidsthedsfornyelse • Efterskrift og historisk tilbageblik.