NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Mennesket og Den Seksuelle Revolution

– om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

 Mennesket og Den Seksuelle Revolution

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 160 Band: Häftad Utgivningsår: 2006 ISBN: 978-87-88652-31-4Språk: Danska

Tipsa en vän


195,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Människan befinner sig just nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexualitet och mentalitet, vilket samtidigt innebär en utveckling från egoism till altruism. Boken belyser hur detta går till, hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – d.v.s. evolutionsprocessen från djur till "färdig människa". Hjälper oss att förstå både vår sexualitet och oss själva på djupet.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Kastar ett helt nytt ljus över evolutionen och existensen. Inledningsvis presenteras lite av grunderna i den kosmiska världsbilden såsom reinkarnation, odödlighet, livsupplevelse och medvetande. Därefter belyses den utvecklingsfas där människan nu befinner sig, och som kan illustreras med Sfinxen – till hälften djur, till hälften människa. Vi är på väg från djurstadiet (och egoism) – till "färdig människa" (och altruism), och här förklaras de bakomliggande strukturerna och principerna i denna utvecklingsprocess förklaras med fokus på den sexualitetens roll i sammanhanget. D.v.s. utvecklingen från s.k. enpolighet till s.k. dubbelpolighet. Nämnda "polförvandling" innebär revolutionerande förändringar i vår sexualitet och mentalitet, bl.a. och inte minst genom utveckling från egoism till alltruism, således är en ny typ av människa är på väg att träda fram. Sammantaget får "sexualiteten" en helt ny och långt vidare innebörd, vilket hjälper oss att på djupet förstå oss själva och hela den utvecklingsfas vi genomgår. Vi får ett nytt och logiskt perspektiv på den brytningstid vi lever i, kännetecknad av ett ur många aspekter sexualiserat samhälle. Samtidigt som en markant ökad genusmedvetenhet och jämställdhetssträvan framträder. Nyssnämnda är utmärkande för den evolutionära process vi befinner oss i. Vi är på väg mot ett samhälle präglat av sann kärlek och empati med allt vad detta innebär. – Läs boken och bli glatt överraskad …


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Ytterligare om boken:

Nutidens människor befinner sig i en påtaglig mental och sexuell förvandling. Den visar sig bl.a. som ett ökat intresse för konstnärliga och intellektuella intressen, vilka delvis konkurrerar med de rent äktenskapliga förpliktelserna och angelägenheterna. Andra tecken är de moderna äktenskapens relativa instabilitet, samt en ökad tendens och förmåga hos båda könen att knyta djupa vänskapsband med personer av samma kön. Till detta kommer ett ökat medvetande om och en strävan efter jämställdhet, liksom en tendens till att män och kvinnor utseendemässigt blir alltmer lika.

Per Bruus-Jensen redogör i denna bok på ett fascinerande sätt för de bakomliggande faktorer som styr denna utveckling. Insikterna bygger på den mångåriga personliga undervisning som författaren fick del av genom den danske intuitionsbegåvningen Martinus under åren 1957-1968.

Ett centralt tema i Martinus andliga vetenskap är, att dagens människor är på väg att gradvis avveckla den rena förälskelseförmågan till förmån för en altruistisk och kravlös kärlek till andra levande väsen. I slutändan följer en värld, där t.ex. krig, kamp, intolerans och konkurrens kommer att försvinna. Under processens gång uppstår dock många prövningar för den enskilde, på samma sätt som alltid sker då något gammalt och invant ska ge plats för något nytt och oprövat.

Boken ger dagens människor svar på många angelägna frågor omkring den nya sexualiteten, samtidigt som den motiverar en optimistisk livssyn och ger en logisk förklaring till de olika stegen mot den ljusa framtid som väntar oss alla.

---

Just den här boken "Mennesket og Den Seksuelle Revolution" har Per Bruus-Jensen skrivit mot bakgrund av att många människor vid upprepade tillfällen uttryckt önskemål om en klar, entydig och sammanhängande redogörelse inom området "mänsklighetens sexuella framtid" utifrån Martinus egna texter. Och ämnet är högaktuellt, många människor känner både förvirring och frustration. Professor Thomas Johansson vid Göteborgs Universitet talar ofta med olika infallsvinklar om vårt "sexualiserade" samhälle. Vi befinner oss i en del av vår utveckling som utgör en brytningstid där många olika förändringsprocesser verkar samtidigt. Vi menar att Pers bok kan ge oss värdefull kunskap och förståelse i detta sammanhang.

Lektørudtalelse (06/43) 2 644 208 7 (H)DBC

Bruus-Jensen, Per: Mennesket og den seksuelle revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling / Per Bruus-Jensen. - Nordisk Impuls. - 160 sider. - DK 16.8

Bruus-Jensen er elev af Martinus, i hvis kosmologi mennesket er en udødelig organisme i evig udvikling gennem reinkarnationer henimod et guddommeligt stade. Fra dette udgangspunkt neskrives seksualiteten og dens rolle i denne udvikling. Lige nu er de fleste mennesker på et stadie mellem dyr og menneske (lidt a la Nietsches tanker - dog meget mere positive!), henimod det egentlige menneske.

Seksualiteten vil i takt hermed udvikle sig til en total empati med alt levende samtidig med, at enhver skønhedsoplevelse til den tid bliver ligeså bevidsthedsprægende som en orgasme er i dag. (For flertallet er der ca. 3000 år til dette niveau nås).

Bogen er let at læse for alle interesserede, også for folk uden Martinus-baggrund. Der er en række illustrationer til støtte af teksten, de fleste med en vittig undertekst til at understrege pointerne i teksten. Desuden citater fra andre forfattere med kildeangivelse i en særlig typografi (især fra Martinus selv). Bogen er også god for læsere, der er trætte af freudianismens ideer og ser et højere formål med menneskelig eksistens end Freud gjorde, selvom man ikke nødvendigvis er enig. Om forfatteren og hans tidligere produktion, indhold, introduktion, indledning.

Martin Hjelmbog

Mennesket og Den Seksuelle Revolution – om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

Indholdsfortegnelse:

Introduktion

Indledning

Kap. 1
Evolutionen og den højeste ild

Kap. 2
Mennesket og den højeste ild

Kap. 3
Para-organismen og den parafysiske virkelighed

Kap. 4
Polforvandlingen og de nye orgasmeformer

Kapitel 5
Evolutionen og det moralske gennembrud

Kap. 6
Polforvandlingen og den store fødsel

Kap. 7
Den menneskelige polforvandling under lup

Kap. 8
Kongevejens seksualkategorier (fra A- til K-menneske)

Efterskrift
Menneskeheden og fremtiden


"Vi må elske hinanden… eller dø!",udtalte FN's generalsekretær U'Thant allerede i 1962, og tiden siden da har givet ham sørgeligt ret. Krige, revolter, terrorisme og etniske udrensninger har i mellemtiden kostet millioner af menneskeliv, uden at det ser ud til at påvirke vor evne til at kunne elske hinanden betingelsesløst.

Imidlertid står mennesket netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet. En forvandling, der vil omskabe det til en helt ny type menneske – det færdige menneske – som udmærker sig ved en lyst og evne til uselvisk næstekærlighed, der ikke alene kan hamle op med den nugældende trang til selvisk egenvinding, men en dag helt vil overtrumfe og afløse den.

Dette hævder den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981) i sine efterladte værker. Samtidig henviser han til tidens mange eksempler på nye seksuelle holdninger og tendenser som symptomer på, at forvandlingsprocessen allerede er indledt.

Endvidere peger han på de rådende magt- og drabsmidler og betoner, at menneskeheden uden den nævnte forvandling med sikkerhed ville blive et tragisk offer for sin medfødte selviskhed, afskåret fra enhver fremtid af betydning.

Mennesket og Den Seksuelle Revolution skildrer i overskuelig form det igangværende forvandlings-scenario og gør samtidig rede for dets grundlag og forudsætninger. Bogen skal derfor ses som en aktuel introduktion til menneskets færdigskabelse samt målet, den vil føre frem til…