NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

LIVET och det slutna rummet

 LIVET och det slutna rummet

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 275 Band: Häftad Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-87-88652-38-3Språk: Svenska

Tipsa en vän


248,00

Finns även på danska! »

Handlar om livets mening, belyser människans utveckling, inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv och hur vi formar vårt öde. Livet och evolutionen påvisas som ett ändamålsenligt, evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en större verklighet och allt får en djupare mening.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Evolutionen och vår egen utveckling skildras ur ett kosmiskt evighetsperspektiv, där allt har en mening – och inget existerar eller sker av tillfällighet eller s.k. slump. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp – samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Den kastar med andra ord ett nytt ljus över både religion och vetenskap, vilket hjälper oss att bättre förstå verkligheten som den de facto är. Vi får logiska och konsistenta svar på de djupa existentiella frågorna: Varifrån kommer vi, Varför är vi här och Vart är vi på väg? Och vidare belyses också utifrån lagen om "orsak och verkan", hur vi själva påverkar vårt öde och vår framtid. Även teodicé problematiken får sin lösning. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett "slutet rum", där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den. Och som larven innesluten i puppan mognar till en fri fjäril, utvecklas vi mot ett liv utanför det slutna rummet … Boken hjälper oss på vägen dit och ger framtidshopp.


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


I boken ges en framtidsbild av människan och hennes liv. Författaren klargör symboliken i berättelsen om Adam och Eva och visar hur berättelsens verkliga innebörd utgör en logisk förklaring på människans utveckling – den tidigare såväl som den kommande. Med förankring i den mänskliga vardagen, i vetenskapen och religionen och i Martinus kosmiska världsbild får vi följa "Adam" och "Eva", dvs. de levande väsendena, på hela deras resa från "det förlorade paradiset", genom den död de skulle dö, fram till "uppståndelsen" i ett nytt paradis.
Detta är en resa som Gud har arrangerat, satt i gång och konstant vakar över i egenskap av "projektledare". Det är ett experiment som försiggår i den fysiska världen, alltså i den kosmiska livmodern, som vi en gång kommer att "födas" ut ur. Evolutionen, skriver författaren, är således inte en blind, slumpmässig och meningslös process. Tack vare "naturens ordning" leder experimentet i stället till ett garanterat lyckat resultat. Genom att äta av "kunskapens träd" lär sig "Adam" och "Eva" att skilja mellan gott och ont. På så sätt föds ett nytt medvetande inom oss. Från tid till annan sänder gudomen oss vägledare in i det slutna rummet. Dessa för med sig ljus och visar oss vägen framåt. Dessa ljusbärare påminner samtidigt om att Gud varken har glömt oss eller har upphört med sin omsorg. Å andra sidan går de förstås inte vägen åt oss. Vägen måste vi själva tillryggalägga – vartenda steg …

Titlen henfører til det samlede, fysiske univers opfattet som et vældigt, kosmisk livmoderorgan, der findes indbygget i en langt større, rent åndelig guddoms-organisme, og som i form af såkaldt evolution har til opgave at befordre en lang række kosmiske fosterprocesser.

Mennesket er selv et produkt af en sådan fosterproces og vil en dag, når det er 'fuldbårent', blive født ind i en verden, der er lige så meget større end hele det kendte, fysiske univers, som dette er større end et almindeligt dagligdags livmoderorgan.

Dermed besvares det også endegyldigt, HVEM vi er, HVORFOR vi er her, og HVOR vi går hen ...