NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Att Möta Döden med Tillit och Hopp -
Forskning i Medvetandets Gränsland

Att Möta Döden med Tillit och Hopp

Forfatter:
Fenwick, Peter & Elizabeth
Udgivet af:
NCP X-AIONS New Cosmic Paradigm
Sideantal: 299Indbinding: FlexbandUdgivelse: 2013-11-01ISBN: 978-91-979879-2-9Sprog: SvenskLæseprøve: [PDF - Att möta döden]Omslag: [Se bogens omslag]

Tips en ven


189,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

Mycket inom nyare forskning tyder på att livet inte slutar med "döden". Boken belyser studier som tydligt indikerar att vårt medvetande kan fungera oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Peter Fenwick, neuropsykiater, internationellt välkänd forskare inom neurovetenskap och nära-döden-relaterade tillstånd ger en värdefull guide i möten med döden ...

Döden är i högsta grad en naturlig del av livet och angår oss alla, ändå är döden och döendet ett känsligt och svårt ämne, något oundvikligt som man gärna undviker ...
Att Möta Döden med Tillit och Hopp - Forskning i Medvetandets Gränsland - den svenska utgåvan av Peter och Elizabeth Fenwicks mycket uppmärksammade bok The Art of Dying förmedlar en mer positiv och naturlig syn på döden som i förlängningen leder till att vi faktiskt ska kunna "möta döden med tillit och hopp".
Mycket inom nyare forskning tyder nämligen på att livet inte slutar med "döden". Boken belyser studier i dödens och medvetandets gränsland och presenterar fakta som tydligt indikerar att vårt medvetande kan fungera oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Om detta kan bevisas vetenskapligt leder det förvisso till en helt ny syn på både livet och döden.
Döden är en process och boken ger en värdefull vägledning till oss alla, inte minst till närstående och vårdpersonal.
Peter Fenwick M.D., Ph.D., neuropsykiater och internationellt välkänd forskare inom neurovetenskap med fokus på nära-döden-relaterade tillstånd och upplevelser, exempelvis nära-döden-upplevelser, upplevelser i livets slutskede och närliggande områden. Boken som han skrivit tillsammans med Elizabeth Fenwick, bygger främst på Fenwicks omfattande kliniska studier.
Förord av Pim van Lommel M.D., kardiolog, också han en stor auktoritet inom medvetande- och nära-döden-forskning samt bl.a. författare till Consciousness Beyond Life -The Science of the Near-Death Experience.

Nämnda forskningsområde är högintressant att koppla till den Kosmiska Världsbild som den danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus Thomsen framlägger, Martinus Kosmologi. I Martinus och hans elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensens arbete, presenteras bland annat en förklaringsmodell till vår evighetsnatur som också beskriver hur vi faktiskt överlever döden. För vidare information härom se denna websites övriga sidor (även kort i NCP X-AIONS Epilog nedan).

Kompletterande material enligt nedan till Fenwicks bok i form av specialbroschyrer som Peter Fenwick utarbetat tillsammans med Sue Brayne i samarbete med The Clinical Neuroscience Division, University of Southampton. Broschyrerna utgör ett värdefullt handledningsmaterial i kontakten med döende både för vårdpersonal och närstående:

Nearing the End of Life - A Guide for Relatives and Friends of the Dying
(I Livets Slutskede - En handledning för släktingar och vänner till döende)
http://www.newcosmicparadigm.org/images/pdf/ENDOFLIFEREL.pdf

End-of-Life Experiences - A Guide for Carers of the Dying
(Upplevelser i Livets Slutskede - En handledning för vårdpersonal som arbetar med döende)
http://www.newcosmicparadigm.org/images/pdf/ENDOFLIFEPROF.pdf
NCP X-AIONS www.newcosmicparadigm.org

För mer information se också: Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick - Om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet ... Nära-Döden-Upplevelser (NDU/NDE), Dödsbäddsupplevelser, Upplevelser i Livets Slutskede (ULS/ELE) etc.

NCP X-AIONS Epilog

En förklaringsmodell till hur vi överlever döden ...

Mycket av det material som presenteras i den här boken (Att Möta Döden med Tillit och Hopp - Forskning i Medvetandtes Gränsland) indikerar tydligt i likhet med resultaten från många andra forskningsstudier att livet inte slutar med det vi benämner "döden", och att medvetandet kan fungera oberoende av den fysiska hjärnan.

Nämnda forskningsområde är högintressant att koppla till den Kosmiska Världsbild som den danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus Thomsen framlägger, Martinus Kosmologi. I Martinus och
hans elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensens arbete, presenteras bland annat en förklaringsmodell till vår evighetsnatur som också beskriver hur vi faktiskt överlever döden.

Mycket kortfattat uttryckt möjliggörs detta genom att vi, förutom vår temporära fysiska kropp, också har en odödlig parafysisk kropp/struktur. Vi får en redogörelse för hur denna parafysiska kropp är uppbyggd och fungerar. Exempelvis beskrivs de s.k. talangkärnorna, vilka bl.a. möjliggör att vi tar med oss egenskaper, förmågor och färdigheter från liv till liv, vilket utgör en absolut förutsättning för vår utveckling. Här kan poängteras att dessa talangkärnor i hög grad är relevanta inom området epi-genetik, då dessa utövar inflytande på DNA-spiralens gener.

Vidare belyses också hur livet efter den fysiska döden fortsätter i en parafysisk tillvaro/existenssfär och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation. Martinus och Per Bruus-Jensen ger också en djupgående beskrivning av vad medvetande är och de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, minnas, tänka, känna etc. - ja, för hela vårt medvetandeliv. Nämnda parafysiska strukturer utgör ett organiskt system som existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och har en helt avgörande betydelse för individens odödlighet och eviga evolutionsprocess.

Vi får även en beskrivning av hur vi alla som odödliga livsenheter är förbundna med varandra (nonduality) och ingår i en alltomfattande enhet, en livshelhet.

Kort uttryckt - en omfattande förklaringsmodell med en logisk struktur som kan förklara mycket av de upplevelser som Peter och Eilzabeth Fenwick redogör för i sin bok samt de komplexa frågor vetenskapen står inför, inte minst gällande medvetandet.

Vi vill i sammanhanget speciellt hänvisa till följande
litteratur av Per Bruus-Jensen:
"X-verket"; X - en komplet indføring i Martinus Kosmologi, Band 1 och 2
Eksistens og Udødelighed, Band 1
I Begyndelsen var Tomheden
Kosmisk Kemi
Projekt LIV (dansk utgåva 2012)
Livet och det Slutna Rummet (mycket översiktlig)
Se BOGLISTE - Bogpræsentationer!

New Cosmic Paradigm Förlag - NCP X-AIONS
Arnold Therner & Steen Löth, M.D., Ph.D.