NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

ARTIKLAR

 

Välkommen!

Innan Du går vidare med artiklarna på denna sida rekommenderar vi varmt att Du först läser Presentation av New Cosmic Paradigm och Den Kosmiska Världsbilden Martinus Kosmologi - Introduktion då de utgör en viktig och grundläggande introduktion, vi rekommenderar även "Outlook" - Science of Consciousness & Reality.

 

På den här sidan (som är under uppbyggnad) kommer vi successivt att presentera artiklar berörande Livet och Döden, Medvetandet, Existens och Evolution, Universum, Partikel- resp. Astrofysik m.m., utifrån Den Kosmiska Världsbilden — Det Nya Paradigmet.


Vi vill i sammanhanget speciellt hänvisa till Per Bruus-Jensens böcker som utifrån Martinus Kosmologi tar upp och redogör för allas vår existens och odödlighet, bl.a. innefattande hur vi överlever det vi kallar "döden" samt vad som händer före livet och efter döden, m.m. Genom Kosmologin och Per Bruus-Jensen får vi också svar på livsupplevelsens och medvetandets gåta och mycket annat — Ja, vi får en helt ny verklighetsbeskrivning ...

Alex Riels bok Mystik og Videnskab rekommenderas också varmt, då den ger en bred naturvetenskaplig orientering inom nämnda områden.

Vi hänvisar här till Bokpresentationer och Webbshop.

 

Några ord om artiklar av Per Bruus-Jensen:
— Per Bruus-Jensens artiklar belyser Den Kosmiska Världsbilden och anknyter direkt till denna, vissa av artiklarna riktar sig framför allt till Dig som redan känner till Martinus Kosmologi, svårighetsgraden varierar.


You are much, much more than your body or your mind.
You are a beautiful being, immortal, eternal, full of love and light.

Brian Weiss

 

 

Innehållsförteckning:

 

Artikel av Per Bruus-Jensen, (Augusti 2016): Et støvlestrop-problem... Om menneskehjernens præstationskraft og selvforståelse.

Artikeln vänder sig primärt till förespråkare för en renodlad materialistisk hjärnteori, bland annat framförd av den danske hjärnforskaren Peter Lund Madsen, som också frånkänner livet och naturen någon form av djupare mening (ref. bl.a. till programserien "Hjernekassen", Dansk TV och Radio P1, 2016).

 

Mycket kort om beröringspunkter mellan Rupert Sheldrake och Den Kosmiska Världsbilden:

Medvetande oberoende av den fysiska hjärnan - och - Formgivande parafysiska krafter och strukturer

Consiousness Independent of the Brain - and - Formative Forces Beyond the Physical Body - Therner & Löth, NCP X-AIONS (Januari 2016)

 

Noetisk Livsfilosofi - En Presentation - Alex Riel, Center for Noetisk Livsfilosofi

 

Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten (Dyrehaven) och Fortsatt arbete tillsammans med Per Bruus-Jensen "I Martinus & Per Bruus-Jensens Fotspår" - Therner & Löth NCP X-AIONS (Juni 2015)

 

Mit Kosmologiske Testamente ... Per Bruus-Jensen (publ. 2014)

inkl. centrale artikler vedr. Verdensbilledets Ontologiske (X0-faktorn), Psykologiske (Centralbehovet) og Erkendelsesmæssige (den Subjektive Virkeligheds Mysterium) aspekter

 

Introduktion till en Ny Verklighetsförståelse ... Per Bruus-Jensen

Introduktionshäfte / Artikel, Sept. 2013

Länkar till: 1. Häftets omslag med tillhörande textförklaring 2. Textinlaga /broschyrtext

 

Martinus, artiklar: Genom Dödens Port - Sömnen och Döden -- samt -- Reinkarnationsprincipen

 

Dean Radin presenterar Bevis för PSI

PSI: sammanfattande benämning för olika typer av parapsykologiska fenomen, exempelvis: ESP (extrasensorisk perception, utomsinnlig varseblivning): telepati, klärvoajans och prekognition och PK (psykokinesi, fysiska manifestationer, tankarnas påverkan på materia).

 

Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick - Forskning i Medvetandets Gränsland, om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet ...

Nära-Döden-Upplevelser (NDU/NDE), Dödsbäddsupplevelser, Upplevelser i Livets Slutskede (ELE) m.m. (Feb. 2013)

 

Länk till: Frontiers in Human Neuroscience: Near-death experiences between science and prejudice (Enrico Facco, Christian Agrillo Juli 2012)

 

Länk till: An Exploration of Quantum Consciousness - Finding Spirit in the Fabric of Space and Time (med Stuart Hameroff)


Peter Fenwick om Döden, dödsbäddsvisioner m.m. - artikel i Svenska Dagbladet av Agneta Lagercrantz. Läs mer om Peter Fenwick på sidan Outloock on: Consciousness Physics, Science ...

 

Först av Allt ... — Per Bruus-Jensen

Dansk text: Først af Alt ... Om al åndsvidenskabs sande grundlag og udgangspunkt

Engelsk text: First of All ... About the true foundation and starting point of all spiritual science

 

Försök med Efterbilder — Per Bruus-Jensen

Dansk text: Nogle Forsøg med Efterbilleder, Engelsk text: Experiments with Afterimages

 

Om den Fysiska Hjärnan I — Per Bruus-Jensen

Om Fenomenet Medvetande II Per Bruus-Jensen

 

Martinus och det levande världsalltet — Per Bruus-Jensen

(Introduktion till Martinus och hans Kosmologi, "INFO-HÄFTE")

 

Om Jaget, Egot och Sinnet — Per Bruus-Jensen

 

Jaget och "Det Eviga Nuet" — Per Bruus-Jensen

 

Liv efter døden? — Alex Riel

 

Forskning i kommunikation med afdøde — Alex Riel

 

Smutveje til himlen? — Ny forskning i liv efter døden — Alex Riel

 

Den Mystiskie Virkelighed — Alex Riel

 

Bevidstheden bag tid og rumAlex Riel

 

Vendepunktet, fra Naturvidenskab til Åndsvidenskab — Alex Riel

 

Integral Bevidsthed — Introduktion til integral filosofi — Alex Riel

 

Den nye kvantebevidsthed — Alex Riel